Thầm định tài chính dự án đầu tư – Financial Evaluation

Nguyễn Hiệp   7 Tháng Năm, 2018   Chức năng bình luận bị tắt ở Thầm định tài chính dự án đầu tư – Financial Evaluation

A/ Thầm định tài chính dự án đầu tư là gì?

Thầm định tài chính dự án đầu tư được hiểu là quá trình đánh giá dựa trên các phương pháp chuyên môn vầ tài chính các dự án, các khoản mục đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay một tập đoàn nhằm đưa ra ý kiến đánh giá về mặt tài chính về việc có nên hay không nên đầu tư vào dự án này.

Thẩm định tài chính còn được coi là phân tích tài chính  chuyên sâu thông qua kiểm tra, phân tích về khả thanh khoản, tính  độc lập về mặt tài chính, khả năng sinh lời của dự án, chi phí sử dụng vốn, cơ cấu nguồn tài trợ thế nào thì hợp lý cho dự án này, hiệu quả kinh doanh sẽ ra sao nếu đầu tư vào dự án, sau bao lâu nhà đầu tư sẽ thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu…

Tham khảo: Quy chế hoạt động tài chính doanh nghiệp

B/ Các phương pháp tài chính được sử dụng chủ yếu trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư:

  1. Evaluating the cost of the project needs to be undertaken -Đánh giá chi phí của dự án
  2. Time value of Investment of money required for the project – Xác định quy mô vốn đầu tư dự án
  3. NPV (Net Present value) of the project – Xác định giá trị hiện tại thuần của dự án
  4. IRR: Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ
  5. Pay Back Period: Phương pháp xác định thời hạn thu hồi vốn đầu tư, trong đó có tính chiết khấu và không tính chiết khấu
  6. Risk Evaluation – Phương háp đánh giá rủi ro. Các rủi ro cần đánh giá như rủi ro về tài chính, rủi ro hoạt động, rủi ro về tỷ giá…

C/ Ý nghĩa thẩm định tài chính dự án đầu tư

Đối với doanh nghiệp, việc đầu tư vào dự án là một hoạt động nghiệp vụ, là một phương thức kinh doanh thu lợi nhuận, nhưng hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thông thường, các dự án có thời hạn dài, vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc thẩm định tài chính cho dự án đầu tư của doanh nghiệp là rất cần thiết. Mục tiêu cuối cùng của việc thẩm định tài chính là trả lời câu hỏi: dự án có hiệu quả tài không? Dự án có hiệu quả thì doanh nghiệp mới đảm bảo được khả năng thu hồi vốn, trả lãi vay, thực hiện được mục tiêu lợi nhuận và an toàn.

Xem thêm: Quản lý doanh thu

Đối với các nhà đầu tư, trước một quyết định có nên đầu tư vào dự án này hay không, có mua cổ phiếu của Start up này hay không, họ cần dựa trên các căn cứ khoa học về việc tính toán hiệu quả dự án đầu tư, có đáp áp cụ thể về việc họ sẽ có mức lợi nhuận bao nhiêu nếu đầu tư vào đây, sau bao lâu họ có thể thu hồi vốn, họ có thể phải đối mặt với những rủi ro gì khi tham gia đầu tư vào dự án này